Έντυπο Ενημέρωσης σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γενικά:

Η εταιρεία με την επωνυμία «SOUTHSTAR AE» με έδρα την Αθήνα  (Λεωφ. Καλλιρόης 23), με Α.Φ.Μ. 800592200 ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής καλούμενη «SOUTHSTAR»), στο πλαίσιο  εναρμόνισής της με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, με το παρόν έντυπο σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, εργαζομένων της και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της σχετικής επεξεργασίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Η «SOUTHSTAR», φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας (δηλ. γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία τους):

Η «SOUTHSTAR», δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, εργαζομένων μας εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων μας με τους πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές μας κλπ. σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και για την προσήκουσα και σύννομη  εκτέλεση των παντοίων συμβάσεών μας. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται και η επεξεργασία που χρειάζεται για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, μετά από αίτηση του πελάτη, συνεργάτη κλπ. πριν τη σύναψη της σύμβασης (προσυμβατικό στάδιο),

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της «SOUTHSTAR»  ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων που απορρέουν από τις συναλλακτικές σχέσεις μας ή από απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα και υποχρεώσεις  μας,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρέωσης προς  το δημόσιο και γενικά δημόσιους Φορείς, Οργανισμούς και Υπηρεσίες, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

(Σημειώνεται ότι στις υπό α), β) και γ) περιπτώσεις, για την επεξεργασία των δεδομένων, δεν απαιτείται συναίνεση των πελατών, συνεργατών κλπ/υποκειμένων των δεδομένων.)

δ)έχετε συναινέσει ειδικά και ρητά και εγγράφως στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς όπως για λόγους στατιστικούς, οργανωτικούς και λειτουργικούς, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια εκ των ανωτέρω υπό α έως γ αναφερόμενων νομίμων βάσεων.

Στην περίπτωση αυτή, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, η σχετική δε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση γίνεται  με έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην «SOUTHSTAR» (απευθυνόμενο προς : Τσεβά Αγγελική) και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής.

 

Επεξεργασία Δεδομένων

Η  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, εργαζομένων της «SOUTHSTAR»  συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή ή προσαρμογή, ανάκτηση,  αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών μας κλπ. που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών μας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που η «SOUTHSTAR» μπορεί να λάβει από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή της «SOUTHSTAR», που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων,

 

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην παροχή συναίνεσης εκ μέρους σας (τέτοια δε συναίνεση απαιτείται λ.χ. για την αποστολή προς εσάς από τη «SOUTHSTAR»  εντύπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για διαφημιστικούς – προωθητικούς και άλλους σκοπούς), έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, η σχετική δε ανάκληση δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση γίνεται με έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως στη «SOUTHSTAR»  ή ηλεκτρονικά στην ηλ/κή  διεύθυνση atseva@southstar.gr και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής. 

 

Είδος δεδομένων που επεξεργάζεται η «SOUTHSTAR», δηλ. ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και από που :

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργαζόμαστε μπορεί να έχουν περιέλθει σε γνώση μας, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών μας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από  τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή της «SOUTHSTAR».  Πρόκειται δε για τα ακόλουθα δεδομένα:

 

 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο πελάτη, συνεργάτη κλπ.
 2. Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του πελάτη, συνεργάτη κλπ.
 3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Δ.Ο.Υ. & Χώρα Φορολογικής Κατοικίας
 4. Επάγγελμα
 5. Διεύθυνση Κατοικίας ή Εργασίας
 6. Στοιχεία Επικοινωνίας: Κινητό Τηλέφωνο, Τηλέφωνο Κατοικίας, Τηλέφωνο Εργασίας, Email, Διεύθυνση Αλληλογραφίας.
 7. Δεδομένα καταγραφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας (δια μηνύματος στην ιστοσελίδα, στην εφαρμογή επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας), και τηρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ.
 8. Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή /και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της «SOUTHSTAR» (όπως λ.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου – IP addresses, δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά –online αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, εφαρμογές-application, social media) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.
 9. Στοιχεία περί της διενέργειας πράξεων πληρωμών-καταβολών περί την διάθεση υπηρεσιών, οι οποίες πληρωμές μπορούν να γίνουν είτε με μετρητά, είτε με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, είτε με μεταφορά εμβάσματος. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση των δεδομένων προς την τράπεζα θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή του εκάστοτε υποκειμένου προς τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια αυτών.
 10. Δεδομένα εικόνας προσώπων από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των εγκαταστάσεων της έδρας της  «SOUTHSTAR».
 11. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους αντισυμβαλλομένους μας (π.χ. τους πελάτες μας) πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με επιμέλεια αυτών, άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από τη «SOUTHSTAR» για τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων ή για τη συμμόρφωσή μας με τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις μας.

 

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Η «SOUTHSTAR» δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών μας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση του πελάτη, συνεργάτη κλπ. ή δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του πελάτη, συνεργάτη κλπ. ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

 

Δεδομένα ανηλίκων:

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανήλικους εκτελείται με την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και αντισυμβαλλομένων μας γενικά  είναι:

α) η προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων περί την εισαγωγή, εμπορία και προώθηση κάθε είδους προϊόντων, την ανάπτυξη, εκτέλεση και αξιοποίηση προγραμμάτων και έργων που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, την διανομή κάθε είδους εντύπου και διαφημιστικών ενεργειών, την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων, την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ., και η εξυπηρέτηση των αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας μας και των υποχρεώσεών μας προς το Δημόσιο, Οργανισμούς, Τράπεζες και παρόχους αγαθών, μέσων και υπηρεσιών,

β) η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων της «SOUTHSTAR» με τους πελάτες, συνεργάτες μας με τους  οποίους συμφωνείται η παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση-υλοποίηση των κάθε είδους εκ των ως άνω συμβάσεων και των εξ αυτών ή βάσει αυτών παρεχόμενων υπηρεσιών/έργου, την διανομή διαφημιστικού εντύπου, φυλλαδίων, κουπονιών, δειγμάτων προϊόντων και εν γένει εισαγωγή, εμπορία, προώθηση προϊόντων,

γ)η καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών, αιτήσεων και αιτημάτων των πελατών, συνεργατών  μας  προς τη «SOUTHSTAR» που δίδονται εγγράφως, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ή καταχωρούνται στα αντίστοιχα λογισμικά ή πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των κάθε είδους εκ των ως άνω συμβάσεων και των εξ αυτών ή βάσει αυτών  παρεχόμενων υπηρεσιών,

δ) η στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διανομής πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού ή προώθησης προϊόντων εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων της «SOUTHSTAR» καθώς και η συμμόρφωσή μας με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών,

ε) η ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς τη «SOUTHSTAR» αιτημάτων πελατών και συνεργατών μας ή η εξέταση παραπόνων πελατών μας και

στ) η λήψη από τους πελάτες, συνεργάτες μας έντυπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων  από τη «SOUTHSTAR» για την ενημέρωσή σας για προνομιακά προγράμματα, προγράμματα επιβράβευσης χρήσης, διαφημιστικούς / προωθητικούς λόγους, καθώς και η λήψη από τους πελάτες μας ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση/αξιολόγηση της ποιότητας-επιπέδου των κάθε είδους παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως λ.χ. διανομής διαφημιστικού υλικού, εμπορίας και προώθησης προϊόντων με σκοπό τη βελτίωσή τους.

Φύλαξη και χρόνος διακράτησης:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών μας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από εμάς σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, συνεργατών μας τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών (5) ετών από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ της «SOUTHSTAR»και του πελάτη, συνεργατών μας, δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση της εκ του άρθρου 250 Α.Κ. οριζόμενης προθεσμίας παραγραφής σχετικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, το ανωτέρω χρονικό όριο δεν ισχύει, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων:

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών μας μπορεί να είναι:

 1. i) οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτες της «SOUTHSTAR» στους οποίους έχουμε αναθέσει καθήκοντα για την εκτέλεση των καταρτισθεισών συμβάσεων εμπορίας, προώθησης προϊόντων, ανάπτυξης, εκτέλεσης και αξιοποίησης προγραμμάτων και έργων που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, διανομής κάθε είδους εντύπου και διαφημιστικών ενεργειών, παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων, διανομής διαφημιστικού υλικού, διαχείρισης απορριμμάτων, συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων κλπ, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση αιτημάτων/παραπόνων πελατών, συνεργατών μας, η παρακολούθηση, ενημέρωση και είσπραξη οφειλών από και περί την εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων και των εξ αυτών παρεχόμενων υπηρεσιών,
 2. ii) τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά στα οποία η «SOUTHSTAR» έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, τη για λογαριασμό της εκτέλεση λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση της εκτέλεσης των κάθε είδους κατά τα ως άνω συμβάσεων και της παροχής υπηρεσιών διανομής διαφημιστικού υλικού ή προώθησης προϊόντων σε πελάτες της, καθώς και της συμμόρφωσής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ορίζονται από τους σχετικά αντισυμβαλλομένους μας φορείς (επιχειρήσεις, π.χ. διάθεσης ή και υποστήριξης λογισμικών, εφαρμογών κλπ. περί την λειτουργία μας) και καλύπτονται με δηλώσεις εμπιστευτικότητας,

iii) τρίτα πρόσωπα με τα οποία η «SOUTHSTAR» συνεργάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την εξυπηρέτηση  των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καταρτισθεισών κατά τα ως άνω συμβάσεων, της παροχής υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης προϊόντων, διανομής διαφημιστικού υλικού,  διαχείρισης απορριμμάτων, συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων κλπ, όπως ενδεικτικά μπορεί να είναι οι ειδικά ωρισμένοι συνεργάτες των παρόχων προϊόντων ή/ και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφόρμων, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης που δεσμεύονται με δηλώσεις εμπιστευτικότητας,

 1. iv) κάθε πρόσωπο στο οποίο η διαβίβαση επιβάλλεται να διενεργηθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ή βάσει δικαστικής απόφασης  και

v)οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και τη λειτουργία της «SOUTHSTAR», καθώς και εν γένει οποιαδήποτε δημόσια, διοικητική, εποπτική, δικαστική, εισαγγελική ή άλλη Αρχή και/ή Υπηρεσία, κατά την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων της.

 

Η «SOUTHSTAR» γνωρίζει στο κοινό, πελάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους της  κ.α. ότι έχει  διασφαλίσει, αφενός την δέσμευση όλων των ως άνω αποδεκτών για την εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας και αφετέρου ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας κλπ. πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας κλπ. από αυτούς, τα δικαιώματα των υποκειμένων να είναι προστατευμένα.

 

Δικαιώματα των πελατών, συνεργατών και υπαλλήλων μας  ως υποκειμένων των δεδομένων:

Οι πελάτες, συνεργάτες και υπάλληλοι μας ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διαθέτετε τα εξής δικαιώματα: α) δικαίωμα για ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και λήψης  πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, β) δικαίωμα για υποβολή αιτήματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τηρούνται, γ)δικαίωμα στη λήθη, δηλ. διαγραφής των δεδομένων, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της «SOUTHSTAR» προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους, ε) δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της «SOUTHSTAR» για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον) και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η «SOUTHSTAR»  ή τρίτο μέρος.

 Ασφάλεια:

Η «SOUTHSTAR» έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας (οργανωτικά και τεχνικά) για τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της κλπ  από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων:

Η «SOUTHSTAR»  έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι διαθέσιμη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην ιστοσελίδα της www.southstar.gr Η ανωτέρω πολιτική υπόκειται σε μονομερή τροποποίηση από την «SOUTHSTAR», κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η επικαιροποιημένη δε έκδοσή του αναρτάται αμέσως στην παραπάνω ιστοσελίδα.

 

Επικοινωνία για θέματα  Προστασίας Δεδομένων:

Μπορείτε  να επικοινωνείτε για θέματα Προστασίας Δεδομένων με την Τσεβά Αγγελική, η οποία  έχει οριστεί από την «SOUTHSTAR»  ως υπεύθυνος  για τέτοια θέματα και  τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι :  Λεωφ. Καλλιρόης 23–Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210 6424100 & 6940453722, email: atseva@southstar.gr

Τα αιτήματα σας σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας υποβάλλονται στον ως άνω Τσεβά Αγγελική στην ηλεκτρονική διεύθυνση atseva@southstar.gr  ή  εγγράφως στα γραφεία της στην  Αθήνα (Λεωφ. Καλλιρόης 23) υπόψη του.

Η «SOUTHSTAR» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα (60) ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την κρίση της «SOUTHSTAR»  λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ενημέρωσή σας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που τα αιτήματα πελάτη κ.α. είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, τότε δύναται να ζητήσει από τον πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του, είτε να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα ή τα αιτήματά του.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.