Η στρατηγική των Δήμων για τη διαχείριση των αποβλήτων, υποστηρίζει κατά προτεραιότητα την υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, όπως προβλέπεται από το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της εκάστοτε Περιφέρειας (ΠΕΣΔΑ) καθώς και του Τοπικού Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων του κάθε Δήμου. Στο σχέδιο αυτό παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες τις οποίες θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να αναλάβει προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή προκειμένου:

  • Να αναδείξει τα αναγκαία μέσα και έργα υποδομής που απαιτούνται σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των απορριμμάτων σε δημοτικό επίπεδο
  • Να αναπτύξει νέες δράσεις που θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των σύμμεικτων αποβλήτων στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στην πηγή
  • Να υλοποιήσει δραστηριότητες που θα στοχεύουν άμεσα στην ενεργοποίηση των πολιτών
  • Να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, απαραίτητες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες και στους δημότες του, στο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων

 

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων προτεινόμενων ενεργειών αποσκοπεί στην επίτευξη των εθνικών, γενικών και ειδικών ανά ρεύμα αποβλήτων, στόχων, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ελληνική νομοθεσία, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)

Ειδικότερα σκοπός της υπηρεσίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης αποβλήτων στον κάθε Δήμο και η διαμόρφωση αναλυτικού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη όλων εκείνων των απαραίτητων δράσεων, όπου αναλύονται:

  • Οι στόχοι του προγράμματος και η μεθοδολογία επίτευξης και παρακολούθησης αυτών
  • Η διαστασιολόγηση και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ανάπτυξη του δημοτικού δικτύου διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
  • νάπτυξη απαραίτητων υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών
  • Τυχόν εναλλακτικές δυνατότητες

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της υπηρεσίας λαμβάνει υπόψη όλες τις θεσμικές εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως ο Νόμος 4042/2012 για τη διαχείριση των αποβλήτων, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σεπτέμβριος 2020,ΦΕΚ185/Α Πράξη 39 της 31-8-2020).

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.